Tao Te Ching


XXXVIII : Espone la virtù

Italiano

La virtù somma non si fa virtù
per questo ha virtù,
la virtù inferiore non manca di farsi virtù
per questo non ha virtù.
La virtù somma non agisce
ma non ha necessità di agire,
la virtù inferiore agisce
ma ha necessità di agire.
La somma carità agisce
ma non ha necessità di agire,
la somma giustizia agisce
ma ha necessità di agire,
il sommo rito agisce
e se non viene corrisposto
si denuda le braccia e trascina a forza.
Fu così che
perduto il Tao venne poi la virtù,
perduta la virtù venne poi la carità,
perduta la carità venne poi la giustizia,
perduta la giustizia venne poi il rito:
il rito è labilità della lealtà e della sincerità
e foriero di disordine.
Chi per primo conosce è fior nel Tao
e principio di ignoranza.
Per questo l'uomo grande
resta in ciò che è solido
e non si sofferma in ciò che è labile,
resta nel frutto
e non si sofferma nel fiore.
Perciò respinge l'uno e preferisce l'altro.

上德不德,是以有德;
shang de bu de, shi yi you de;

下德不失德,是以無德。
xia de bu shi de, shi yi wu de.

上德無為而無以為;
shang de wu wei er wu yi wei;

下德為之而有以為。
xia de wu wei er you yi wei.

上仁為之而無以為;
shang ren wei zhi er wu yi wei;

上義為之而有以為。
shang yi wei zhi er you yi wei.

上禮為之而莫之應,
shang li wei zhi er mo zhi ying,

則攘臂而扔之。
ze rang bi er reng zhi.

故失道而後德,失德而後仁,
gu shi dao er hou de, shi de er hou ren,

失仁而後義,失義而後禮。
shi ren er hou yi, shi yi er hou li.

夫禮者,忠信之薄,而亂之首。
fu li zhe, zhong xin zhi bo, er luan zhi shou.

前識者,道之華,而愚之始。
qian zhi zhe, dao zhi hua, er yu zhi shi.

是以大丈夫處其厚,不居其薄;
shi yi da zhang fu chu qi hou, bu ju qi bo,

處其實,不居其華。
chu qi shi bu ju qi hua.

故去彼取此。
gu qu bi qu ci.