Tao Te Ching


XXXIX : Uniformarsi al fondamento

Italiano

In principio questi ottenner l'Uno:
il Cielo l'ottenne e per esso fu puro,
la Terra l'ottenne e per esso fu tranquilla,
gli esseri sovrannaturali l'ottennero
e per esso furono potenti,
la valle l'ottenne e per esso fu ricolma,
le creature l'ottennero e per esso vissero,
principi e sovrani l'ottennero
e per esso furon retti nel governare il mondo.
Costoro ne furono resi perfetti.
Se il Cielo non fosse puro per esso
temerebbe di squarciarsi,
se la Terra non fosse tranquilla per esso
temerebbe di fendersi,
se gli esseri sovrannaturali non fossero potenti per esso
temerebbero d'annullarsi,
se la valle non fosse ricolma per esso
temerebbe d'inaridirsi,
se le creature non vivessero per esso
temerebbero di spegnersi,
se principi e sovrani non fossero nobili e alti per esso
temerebbero di cadere.
Il nobile ha per fondamento il vile,
l'alto ha per basamento il basso.
Perciò quando principi e sovrani chiamano sé stessi
l'orfano, lo scarso di virtù, l'incapace,
non è perché considerano lor fondamento il vile?
Ahimé, no!
Quando hai finito d'enumerare le parti del carro
ancor non hai il carro.
Non voler essere pregiato come giada
né spregiato come pietra.

昔之得一者:天得一以清;
xi zhi de yi zhe; tian de yi yi qing;

地得一以寧;神得一以靈;
di de yi yi ning; shen de yi yi ling;

谷得一以盈;萬物得一以生;
gu de yi yi ying; wan wu de yi yi sheng;

侯王得一以為天下貞。
hou wang de yi yi wei tian xia zhen.

其致之,天無以清,將恐裂;
qi zhi zhi ye, tian wu yi qing, jiang kong lie;

地無以寧,將恐發;
di wu yi ning, jiang kong fa;

神無以靈,將恐歇;
shen wu yi ling, jiang kong xie;

谷無以盈,將恐竭;
gu wu yi ying, jiang kong jie;

萬物無以生,將恐滅;
wan wu wu yi sheng, jiang kong mie;

侯王無以貴高將恐蹶。
hou wang wu yi gui gao jiang kong jue.

故貴以賤為本,高以下為基。
gu gui yi jian wei ben, gao yi xia wei ji.

是以侯王自稱孤、寡、不穀。
shi yi hou wang zi wei gu gua bu gu.

此非以賤為本耶?非乎?
ci fei yi jian wei ben ye? fei hu?

故致數譽無譽。
gu zhi shu yu wu yu.

不欲琭琭如玉,珞珞如石。
bu yu lu lu ru yu, luo luo ru shi.