Tao Te Ching


XXXIII : La virtù del discernimento

Italiano

Chi conosce gli altri è sapiente,
chi conosce sé stesso è illuminato.
Chi vince gli altri è potente,
chi vince sé stesso è forte.
Chi sa contentarsi è ricco,
chi strenuamente opera attua i suoi intenti.
A lungo dura chi non si diparte dal suo stato,
ha vita perenne quello che muore ma non perisce.

知人者智,自知者明。
zhi ren zhe zhi, zi zhi zhe ming.

勝人者有力,自勝者強。
sheng ren zhe you li, zi sheng zhe qiang.

知足者富。
zhi zu zhe fu.

強行者有志。
qiang xing zhe you zhi.

不失其所者久。
bu shi qi suo zhe jiu.

死而不亡者壽。
si er bu wang zhe shou.