Tao Te Ching


XXXI : Desistere dalle operazioni militari

Italiano

Ecco che son le belle armi:
strumenti del malvagio
che le creature han sempre detestati.
Per questo non rimane chi pratica il Tao.
Il saggio, che è pacifico, tiene in pregio la sinistra,
chi adopra l'armi tiene in pregio la destra.
Ecco che son l'armi:
strumenti del malvagio
non strumenti del saggio,
il quale li adopra solo se non può farne a meno.
Avendo per supreme pace e quiete,
ei vince ma non se ne compiace,
chi se ne compiace
gioisce nell'uccidere gli uomini.
Ora chi gioisce nell'uccidere gli uomini
non può attuare i suoi intenti nel mondo.
Nelle gesta fauste si tiene in onore la sinistra,
nelle gesta infauste si tiene in onore la destra.
Il luogotenente sta alla sinistra,
il duce supremo sta alla destra:
assume il posto del rito funebre.
Quei che gli uomini ha ucciso in massa
li piange con cordoglio e con tristezza:
la vittoria in guerra gli assegna il posto del rito funebre.

夫佳兵者,不祥之器,
fu bing zhe bu, xiang zhi qi,

物或惡之,故有道者不處。
wu huo wu zhi, gu you dao zhe bu chu.

君子居則貴左,
jun zi ju ze gui zuo,

用兵則貴右。
yong bing ze gui you.

兵者不祥之器,
bing zhe bu xiang zhi qi,

非君子之器,
fei jun zi zhi qi,

不得已而用之,恬淡為上。
bu de yi er yong zhi, tian dan wei shang.

勝而不美,而美之者,是樂殺人。
sheng er bu mei, er mei zhi zhe, shi le sha ren.

夫樂殺人者,
fu le sha ren zhe,

則不可以得志於天下矣。
bu ke yi de zhi yu tian xia yi.

吉事尚左,凶事尚右。
ji shi shang zuo, xiong shi shang you.

偏將軍居左,上將軍居右,
pian jiang jun ju zuo, shang jiang jun ju you,

言以喪禮處之。
yan yi sang li chu zhi.

殺人之衆,以哀悲泣之,
sha ren zhi zhong, yi ai bei qi zhi,

戰勝以喪禮處之。
zhan sheng yi sang li chu zhi.