Tao Te Ching


XXVI : La virtù del grave

Italiano

Il grave è radice del leggero,
il quieto è signore dell'irrequieto.
Per questo il santo viaggia tutto il giorno
senza discostarsi dal bagaglio,
anche se possiede palazzi regali
placidamente se ne sta distaccato.
Che sarà se il signore di diecimila carri
leggero si fa nel mondo?
Se è leggero perde il fondamento,
se è irrequieto perde la sua signoria.

重為輕根,靜為躁君。
zhong wei qing gen, jing wei zao jun.

是以聖人終日行不離輜重。
shi yi sheng ren zhong ri xing bu li zi zhong.

雖有榮觀,燕處超然。
sui you rong guan, yan chu chao ran.

奈何萬乘之主,
nai he wan sheng zhi zhu,

而以身輕天下?
er yi shen qing tian xia?

輕則失本,躁則失君。
qing ze shi gen, zao ze shi jun.