Tao Te Ching


XI : L'utilità del non-essere

Italiano

Trenta raggi si uniscono in un solo mozzo
e nel suo non-essere si ha l'utilità del carro,
s'impasta l'argilla per fare un vaso
e nel suo non-essere si ha l'utilità del vaso,
s'aprono porte e finestre per fare una casa
e nel suo non-essere si ha l'utilità della casa.
Perciò l'essere costituisce l'oggetto
e il non-essere costituisce l'utilità.

三十輻,共一轂,
san shi fu, gong yi gu,

當其無,有車之用。
dang qi wu, you che zhi yong.

埏埴以為器,
shan zhi yi wei qi,

當其無,有器之用。
dang qi wu, you qi zhi yong.

鑿戶牖以為室,
zao hu you yi wei shi,

當其無,有室之用。
dang qi wu, you shi zhi yong.

故有之以為利,
gu you zhi yi wei li,

無之以為用。
wu zhi yi wei yong.