Tao Te Ching


VIII : Tornare alle qualità naturali

Italiano

Il sommo bene è come l'acqua:
l'acqua ben giova alle creature e non contende,
resta nel posto che gli uomini disdegnano.
Per questo è quasi simile al Tao. §
Nel ristare si adatta al terreno,
nel volere s'adatta all'abisso,
nel donare s'adatta alla carità,
nel dire s'adatta alla sincerità,
nel correggere s'adatta all'ordine,
nel servire s'adatta alla capacità,
nel muoversi s'adatta alle stagioni.
Proprio perché non contende
non viene trovata in colpa.

上善若水。
shang shan ruo shui.

水善利萬物而不爭,
shui shan li wan wu er bu zheng,

處衆人之所惡,故幾於道。
chu zhong ren zhi suo wu, gu ji yu dao.

居善地,心善淵,
ju shan di, xin shan yuan,

與善仁,言善信,
yu shan ren, yan shan xin,

正善治,事善能,動善時。
zheng shan zhi, shi shan neng, dong shan shi.

夫唯不爭,故無尤。

fu wei bu zheng, gu wu you.