Tao Te Ching


VII : Occultare la luce

Italiano

Il Cielo è perpetuo e la Terra perenne.
La ragione per cui
il Cielo può essere perpetuo e la Terra perenne
è che non vivono per sé stessi:
perciò possono vivere a lungo.
Per questo il santo
pospone la sua persona
e la sua persona viene premessa,
apparta la sua persona
e la sua persona perdura.
Non è perché è spoglio di interessi?
Per questo può realizzare il suo interesse.

天長地久。
tian chang di jiu.

天地所以能長且久者,
tian di suo yi neng chang qie jiu zhe,

以其不自生,故能長生。
yi qi bu zi sheng, gu neng chang sheng.

是以聖人後其身而身先;
shi yi sheng ren hou qi shen er shen xian,

外其身而身存。
wai qi shen er shen cun.

非以其無私耶?
fei yi qi wu si ye?

故能成其私。
gu neng cheng qi si.