Tao Te Ching


LXXVI : Guardarsi dalla forza

Italiano

Alla nascita l'uomo è molle e debole,
alla morte è duro e forte.
Tutte le creature, l'erbe e le piante
quando vivono son molli e tenere
quando muoiono son aride e secche.
Durezza e forza sono compagne della morte,
mollezza e debolezza sono compagne della vita.
Per questo
chi si fa forte con le armi non vince,
L'albero che è forte viene abbattuto.
Quel che è forte e robusto sta in basso,
quel che è molle e debole sta in alto.

人之生也柔弱,
ren zhi sheng ye rou ruo,

其死也堅強。
qi si ye jian qiang.

萬物草木之生也柔脆,
cao mu zhi sheng ye rou cui,

其死也枯槁。
qi si ye ku gao.

故堅強者死之徒,
gu jian qiang zhe si zhi tu,

柔弱者生之徒。
rou ruo zhe shang zhi tu.

是以兵強則不勝,木強則共。
shi yi bing qiang ze bu sheng, mu qiang ze gong.

強大處下,柔弱處上。
jiang da chu xia, rou ruo chu shang.