Tao Te Ching


LXV : La pura virtù

Italiano

In antico chi ben praticava il Tao
con esso non rendeva perspicace il popolo,
ma con esso si sforzava di renderlo ottuso:
il popolo con difficoltà si governa
poiché la sua sapienza è troppa.
Perciò governare il regno con la sapienza
è la rovina del regno,
governare il regno non con la sapienza
è la prosperità del regno.
Chi sa queste due cose diviene simile al modello,
saper divenire simile al modello
è la misteriosa virtù.
Profonda e imperscrutabile è la misteriosa virtù
e contrapposta alle creature,
ma alla fine arriva alla grande conformità.

古之善為道者,
qu zhi shan wei dao zhe,

非以明民,將以愚之。
fei yi ming min, jiang yi yu zhi.

民之難治,以其智多。
min zhi nan zhi, yi qi zhi duo.

故以智治國,國之賊;
gu yi zhi zhi guo, guo zhi zei;

不以智治國,國之福。
bu yi zhi zhi guo, guo zhi fu.

知此兩者亦????式。
zhi ci liang zhe yi ji shi.

常知????式,是謂玄德。
chang zhi ji shi, shi wei xuan de.

玄德深矣,遠矣,
xuan de shen yi, yuan yi,

與物反矣,然後乃至大順。
yu wu fan yi, ran hou nai zhi da shun.