Tao Te Ching


LXIV : Attenersi al piccolo

Italiano

Quello che è fermo con facilità si trattiene,
quello che non è cominciato con facilità si divisa,
quello che è fragile con facilità si spezza,
quello che è minuto con facilità si disperde:
opera quando ancora non è in essere,
ordina quando ancora non è in disordine.
Un albero che a braccia aperte si misura
nasce da un minuscolo arboscello,
una torre di nove piani
comincia con un cumulo di terra,
un viaggio di mille li
principia da sotto il piede.
Chi governa corrompe,
chi dirige svia.
Per questo il santo
non governa e perciò non corrompe,
non dirige e perciò non svia.
La gente nel condurre le proprie imprese
sul punto di compierle sempre le guasta,
se curasse la fine come il principio
allora non vi sarebbero imprese guaste.
Per questo il santo
brama quello che non è bramato
e non pregia i beni che con difficoltà si ottengono,
studia quello che non viene studiato
e ritorna su quello che gli altri han travalicato.
Per favorire la spontaneità delle creature
non osa agire.

其安易持,其未兆易謀。
qi an yi chi, qi wei zhao yi mou.

其脆易泮,其微易散。
qi cui yi pan, qi wei yi san.

為之於未有,治之於未亂。
wei zhi yu wei you, zhi zhi yu wei luan.

合抱之木,生於毫末;
he bao zhi mu, sheng yu hao mo;

九層之臺,起於累土;
jiu ceng zhi tai, qi yu lei tu;

千里之行,始於足下。
qian li zhi xing, shi yu zu xia.

為者敗之,執者失之。
wei zhe bai zhi, zhi zhe shi zhi.

是以聖人無為故無敗;
shi yi sheng ren wu wei gu wu bai;

無執故無失。
wu zhi gu wu shi.

民之從事,常於幾成而敗之。
min zhi cong shi, chang yu ji cheng er bai zhi.

慎終如始,則無敗事,
shen zhong ru shi, ze wu bai shi.

是以聖人欲不欲,
shi yi sheng ren yu bu yu,

不貴難得之貨;
bu gui nan de zhi huo;

學不學,復衆人之所過,
xue bu xue, fu zhong ren zhi suo guo,

以輔萬物之自然,
yi fu wan wu zhi zi ran,

而不敢為。
er bu gan wei.