Tao Te Ching


LIX : Mantenersi nel Tao

Italiano

Nel governare gli uomini e nel servire il Cielo
nulla è meglio della parsimonia,
perché solo la parsimonia antepone l'ottenere.
Anteporre l'ottenere significa accumulare virtù.
Chi accumula virtù tutto sottomette,
quando tutto sottomette
nessuno conosce il suo culmine,
quando nessuno conosce il suo culmine
ei può possedere il regno.
Chi possiede la madre del regno
può durare a lungo.
Questo si chiama
affondare le radici e rinsaldare il tronco,
via della lunga vita e dell'eterna giovinezza.

治人事天莫若嗇。
zhi ren shi tian mo ruo se.

夫唯嗇,是謂早服;
fu wei se, shi wei zao fu;

早服謂之重積德;
zao fu wei zhi zhong ji de;

重積德則無不克;
zhong ji de ze wu bu ke;

無不克則莫知其極;
wu bu ke ze mo zhi qi ji;

莫知其極,可以有國;
mo zhi qi ji, ke yi you guo;

有國之母,可以長久;
you guo zhi mu, ke yi chang jiu;

是謂深根固柢,
shi wei shen gen gu di,

長生久視之道。
chang sheng jiu shi zhi dao.