Tao Te Ching


LIV : Coltivare e contemplare

Italiano

Chi ben si fonda non vien divelto,
a chi ben stringe non vien tolto:
con questa Via figli e nipoti
gli offriranno sacrifici ininterrotti.
Se la coltiva nella persona
la sua virtù è la genuinità,
se la coltiva nella famiglia
la sua virtù è la sovrabbondanza,
se la coltiva nel villaggio
la sua virtù è la reverenza,
se la coltiva nel regno
la sua virtù è la floridezza,
se la coltiva nel mondo
la sua virtù è l'universalità.
Per questo
contempla le persone dalla sua persona,
contempla le famiglie dalla sua famiglia,
contempla i villaggi dal suo villaggio,
contempla i regni dal suo regno,
contempla il mondo dal suo mondo.
Come so che il mondo è così?
Da questo.

善建不拔,善抱者不脫,
shan jian zhe bu ba, shan bao zhe bu tuo,

子孫以祭祀不輟。
zi sun yi ji si bu chuo.

修之於身,其德乃真;
xiu zhi yu shen, qi de nai zhen;

修之於家,其德乃餘;
xiu zhi yu jia, qi de nai yu;

修之於鄉,其德乃長;
xiu zhi yu xiang, qi de nai chang;

修之於國,其德乃豐;
xiu zhi yu guo, qi de nai feng;

修之於天下,其德乃普。
xiu zhi yu tian xia, qi de nai pu.

故以身觀身,以家觀家,
gu yi shen guan shen, yi jia guan jia,

以鄉觀鄉,以國觀國,
yi xiang guan xiang, yi guo guan guo,

以天下觀天下。
yi tian xia guan tian xia.

吾何以知天下然哉?以此。
wu he yi zhi tian xia ran zai? yi ci.