Tao Te Ching


LI : La virtù che nutre

Italiano

Il Tao le fa vivere,
la virtù le alleva,
con la materia dà loro la forma,
con le vicende dà loro la completezza.
Per questo le creature tutte
venerano il Tao e onorano la virtù:
venerare il Tao e onorare la virtù
nessuno lo comanda ma viene ognor spontaneo.
Quindi il Tao fa vivere,
la virtù alleva, fa crescere,
sviluppa, completa, matura,
nutre, ripara.
Le fa vivere ma non le tiene come sue
opera ma nulla s'aspetta,
le fa crescere ma non le governa.
Questa è la misteriosa virtù.

道生之,德畜之,
dao sheng zhi, de xu zhi,

物形之,勢成之。
wu xing zhi, she cheng zhi.

是以萬物莫不尊道而貴德。
shi yi wan wu mo bu zun dao er gui de.

道之尊,德之貴,
dao zhi zun, de zhi gui,

夫莫之命常自然。
fu mo zhi ming er chang zi ran.

故道生之,德畜之;
gu dao sheng zhi, de xu zhi;

長之育之;亭之毒之;養之覆之。
zhang zhi yu zhi; ting zhi du zhi; yang zhi fu zhi.

生而不有,為而不恃,
sheng er bu you, wei er bu shi,

長而不宰,是謂玄德。
zhang er bu zai, shi wei xuan de.