Tao Te Ching


II : Nutrire la persona

Italiano

Sotto il cielo tutti
sanno che il bello è bello,
di qui il brutto,
sanno che il bene è bene,
di qui il male.
È così che
essere e non-essere si danno nascita fra loro,
facile e difficile si danno compimento fra loro,
lungo e corto si danno misura fra loro,
alto e basso si fanno dislivello fra loro,
tono e nota si danno armonia fra loro,
prima e dopo si fanno seguito fra loro.
Per questo il santo
permane nel mestiere del non agire
e attua l'insegnamento non detto.
Le diecimila creature sorgono
ed egli non le rifiuta
le fa vivere ma non le considera come sue,
opera ma nulla si aspetta.
Compiuta l'opera egli non rimane
e proprio perché non rimane
non gli vien tolto.

天下皆知美之為美,斯惡已。
tian xia jie zhi mei zhi wei mei, si e yi.

皆知善之為善,斯不善已。
jie zhi shan zhi wei shan, si bu shan yi.

故有無相生,難易相成,
gu you wu xiang sheng, nan yi xiang cheng,

長短相較,高下相傾,
chang duan xiang xing, gao xia xiang qing,

音聲相和,前後相隨。
yin sheng xiang he, qian hou xiang sui.

是以聖人處無為之事,
shi yi sheng ren chu wu wei zhi shi,

行不言之教;
xing bu yan zhi jiao;

萬物作焉而不辭,生而不有。
wan wu zuo er fu shi, sheng er fu you.

為而不恃,功成而弗居。
wei er bu shi, gong cheng er fu ju.

夫唯弗居,是以不去。
fu wei fu ju, shi yi bu qu.