Tao Te Ching


I : Delinea il Tao

Italiano

Il Tao che può essere detto
non è l'eterno Tao,
il nome che può essere nominato
non è l'eterno nome. §
Senza nome è il principio
del Cielo e della Terra,
quando ha nome è la madre
delle diecimila creature.
Perciò chi non ha mai desideri
ne contempla l'arcano,
chi sempre desidera
ne contempla il termine.
Quei due hanno la stessa estrazione
anche se diverso nome
ed insieme sono detti mistero,
mistero del mistero,
porta di tutti gli arcani.

道可道,非常道。
dào kě dào, fēi cháng dào.

名可名,非常名。
míng kě míng, fēi cháng míng.

無名天地之始;有名萬物之母。
wú míng tiān dì zhī shĭ; yŏu míng wàn wù zhī mŭ.

故常無欲,以觀其妙;
gù cháng wú yù, yĭ guān qí miào;

常有欲,以觀其徼。
cháng yŏu yù, yĭ guān qí jiăo.

此兩者,同出而異名,同謂之玄。
cĭ liăng zhě, tóng chū ér yì míng, tóng wèi zhī xuán.

玄之又玄,衆妙之門。
xuán zhī yòu xuán, zhòng miào zhī mèn.